UAE Visa Application Centre

Thailand

เอกสารประกอบการขอวีซ


วีซ่านักท่องเที่ยว
วีซ่าแบบผ่านแดน
วีซ่าประเภทติดต่อธุรกิจ
วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนระยะยาว
รายการท่องเที่ยววีซ่าหลาย
เข้าเยี่ยมชมในระยะยาววีซ่าหลาย

วีซ่านักท่องเที่ยว

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องเผื่อระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่านักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าด้วย.

 • ระยะเวลาของการอนุญาต: 60 วัน รวมวันที่ออกให้ด้วย.


 • ระยะเวลาในการพำนัก: 30 วัน รวมวันที่เดินทางเข้าประเทศ และออกจากประเทศ.


 • จำนวนครั้งของการเข้าประเทศ: อนุญาตแค่การเข้าประเทศเพียงครั้งเดียวเท่านั้น.


 • การต่ออายุ: ไม่.

หลักฐานเอกสารที่จำเป็นต้องยื่น:

สำเนาหนังสือเดินทาง

 • ถ่ายสำเนาสีหนังสือเดินทาง หน้าประวัติ และหน้าสุดท้ายที่ระบุรายละเอียดของชื่อเต็ม สัญชาติ วัน และสถานที่เกิด เลขที่หนังสือเดินทาง วันที่ออกให้ และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ชื่อบิดา/ผู้ปกครองตามกฏหมาย ชื่อมารดา และอื่นๆ


 • หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลาที่จะเดินทาง.


 • เพียงหนังสือเดินทางธรรมดาจะได้รับการยอมรับที่จะใช้สำหรับการขอวีซ่า.

รูปถ่าย

 • ขนาด 4.3 x 5.5 ซม.


 • ต้องเป็นรูปถ่ายสี โดยใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น.


 • รูปถ่ายต้องเห็นหน้าของท่าน 80%

ตั๋วเครื่องบินของสายการบินเอทิฮัดที่ยืนยันการเดินทางที่แน่นอน

 • ตั๋วเครื่องบินต้องยืนยันการเดินทางเข้า และออกจากอาบู ดาบี ด้วยสายการบินเอทิฮัดเท่านั้น.


 • เฉพาะตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา.

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

 • กรณาเยี่ยมชมส่วนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าต้องถูกกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงนามให้เรียบร้อยตามข้อบังคับ เพื่อเข้าสู่กระบวนการการออกวีซ่าให้ท่าน


 • คุณสามารถกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการขอวีซ่าออนไลน์

เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ อาจช่วยเร่งให้ระยะเวลาการดำเนินการขอวีซ่าเร็วขึ้น:

นักเดินทางที่เดินทางบ่อย

 • ถ้าคุณเคยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากหน้าหนังสือเดินทางของท่านที่มีการแสตมป์ เข้า/ออก

คำเชิญจากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของคุณ

 • จดหมายเชื้อเชิญ


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สำเนาวีซ่าแบบพำนักอาศัยที่ยังไม่หมดอายุของเจ้าของบ้าน

ประวัติการเดินทางท่องเที่ยว

 • กรุณาอัพโหลดสำเนาวีซ่าของท่าน หรือหลักฐานยืนยันการเดินทาง ถ้าคุณเคยเดินทางเข้าประเทศต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือถือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ของประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศเชงเกน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และแคนาดา

บุตรที่เดินทางกับผู้ปกครอง

บุตรที่มีหนังสือเดินทางเป็นของตัวเอง และเดินทางกับผู้ปกครอง

กรุณาอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

 • กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าให้ครบถ้วนสมบูรณ์


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

รายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางบิดา มารดา:

 • ผู้สมัครต้องอัพโหลดสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีรายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการ


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา.


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน.

บันทึก: ผู้สมัครแต่ละคนต้องยื่นใบสมัครแยกส่วนกัน ถ้ารายละเอียดของลูกของท่านถูกกำกับอยู่ในหนังสือเดินทางของท่าน (บิดา มารดา) กรุณาใช้ตัวเลือก *ผู้สมัครที่ติดตามไปด้วย* เพื่อใส่รายละเอียดลูกของท่าน.

ขั้นตอนสำคัญ:

  ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้สมัคร:
 • ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ ได้แก่ คู่สมรส/เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี/บิดา มารดา ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยแขกผู้มาเยือนต้องแนบเอกสารประกอบแสดงสถานะความสัมพันธ์มาด้วย


 • สำหรับ ผู้เยาว์/หญิงที่สมรสแล้ว:
 • เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายกำกับของบิดา มารดา/สามี สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าบ้าน/วีซ่าแบบพำนักอาศัย


 • สายการบินเอทิฮัดมีสิทธิ์เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน


 • สายการบินเอทิฮัดจะไม่สนับสนุนผู้เยาว์ และนักเรียนที่ไม่มีผู้ติดตาม


 • จำไว้ว่ากองตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาใบสมัครขอวีซ่าจากผู้เยาว์ หรือนักเรียน ที่เดินทางร่วมกับบิดามารดาเท่านั้น


 • รับเฉพาะหนังสือเดินทางที่อ่านได้ด้วยเครื่องเท่านั้น หนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือจะไม่ได้รับการพิจารณา


 • การอัพโหลดเอกสาร:
 • รูปแบบไฟล์รูปภาพต้องเป็นสกุล JPEG เท่านั้น และขนาดของเอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์


 • วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถต่ออายุได้

วีซ่าแบบผ่านแดน

วีซ่าแบบผ่านทางใช้ได้กับผู้โดยสารที่แวะพักที่สนามบินนานาชาติอาบู ดาบีมากกว่า 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 4 วันปฏิทิน แขกผู้มาเยือนที่เข้าข่ายดังที่กล่าวมาจะได้รับสิทธิ์ในการออกวีซ่าแบบผ่านทางได้ โดยต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบินเอทิฮัดที่ยืนยันเรียบร้อยเป็นข้อบังคับ


 • การประยุกต์ใช้งานควรจะได้รับการยืนยันการจองห้องพักเป็นต้นไปไปยังปลายทางที่ 3 (3rd ปลายทางควรจะเป็นประเทศที่แตกต่างกันอื่น ๆ ประเทศต้นทาง)


 • สำหรับผู้โดยสารที่แวะพัก หรือถือการอนุญาตพิเศษ หรือเพื่อเยี่ยมเยียน หรือปฏิบัติภารกิจ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารต้องมีอายุไม่น้อบกว่า 6 เดือน


 • โรงแรมที่พักที่ยืนยันจำเป็นสำหรับวีซ่าแบบผ่านทาง


 • อายุของการอนุญาต: 14 วัน รวมวันที่ออกให้


 • ระยะเวลาการพำนัก: 4 วัน รวมวันที่เดินทางเข้า และเดินทางออก


 • จำนวนครั้งของการเข้าประเทศ: อนุญาตแค่การเข้าประเทศเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


 • การต่ออายุ: ไม่

สิ่งจำเป็นที่เป็นข้อบังคับ

สำเนาหนังสือเดินทาง

 • ถ่ายสำเนาสีหนังสือเดินทาง หน้าประวัติ และหน้าสุดท้ายที่ระบุรายละเอียดของชื่อเต็ม สัญชาติ วัน และสถานที่เกิด เลขที่หนังสือเดินทาง วันที่ออกให้ และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ชื่อบิดา/ผู้ปกครองตามกฏหมาย ชื่อมารดา และอื่นๆ


 • หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลาที่จะเดินทาง


 • เพียงหนังสือเดินทางธรรมดาจะได้รับการยอมรับที่จะใช้สำหรับการขอวีซ่า

รูปถ่าย

 • ขนาด 4.3 X 5.5 ซม.


 • ต้องเป็นรูปถ่ายสี โดยใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น


 • รูปถ่ายต้องเห็นหน้าของท่าน 80%

ตั๋วเครื่องบินเอทิฮัดที่ได้รับการยืนยัน

 • ตั๋วที่ได้รับการยืนยันการเดินทางไปอาบู ดาบี และเดินทางออกจากอาบู ดาบี ไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปด้วยสายการบินเอทิฮัด


 • ตั๋วที่ระบุจุดหมายปลายทางที่ 3 เท่านั้น ที่จะรับพิจารณา

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

 • กรุณาเยี่ยมชมส่วนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่ถูกกรอกสมบูรณ์ และลงนาม เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการออกวีซ่าของท่าน


 • ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์

โรงแรมที่พัก

 • ถ้าท่านกำลังทำเรื่องขอวีซ่าแบบผ่านทาง "โรงแรมที่พัก" เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการจัดหา

เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ อาจช่วยเร่งให้ระยะเวลาการดำเนินการขอวีซ่าเร็วขึ้น:

นักท่องเที่ยวที่เดินทางบ่อย

 • ถ้าคุณเคยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากหน้าหนังสือเดินทางของท่านที่มีการแสตมป์ เข้า/ออก

การเชิญจากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของท่าน

 • จดหมายเชิญ


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สำเนาวีซ่าแบบพำนักอาศัยที่ยังไม่หมดอายุของเจ้าของบ้าน

ประวัติการเดินทาง

 • กรุณาอัพโหลดสำเนาวีซ่าของท่าน หรือหลักฐานยืนยันการเดินทาง ถ้าคุณเคยเดินทางเข้าประเทศต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือถือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ของประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศเชงเกน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และแคนาดา

เด็กที่เดินทางกับบิดา มารดา:

เด็กที่มีหนังสือเดินทาง และเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา:

กรุณาอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าให้สมบูรณ์


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

รายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางบิดา มารดา:

 • ผู้สมัครต้องอัพโหลดสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีรายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการ


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

บันทึก: ผู้สมัครแต่ละคนต้องยื่นใบสมัครแยกส่วนกัน ถ้ารายละเอียดของลูกของท่านถูกกำกับอยู่ในหนังสือเดินทางของท่าน (บิดา มารดา) กรุณาใช้ตัวเลือก *ผู้สมัครที่ติดตามไปด้วย* เพื่อใส่รายละเอียดลูกของท่าน

ขั้นตอนสำคัญ:

  ใบสมัครของผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์:
 • ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ ได้แก่ คู่สมรส/เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี/บิดา มารดา ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยแขกผู้มาเยือนต้องแนบเอกสารประกอบแสดงสถานะความสัมพันธ์มาด้วย


 • สำหรับผู้เยาว์/หญิงที่สมรสแล้ว:
 • เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายกำกับของบิดา มารดา/สามี สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าบ้าน/วีซ่าแบบพำนักอาศัย


 • สายการบินเอทิฮัดมีสิทธิ์เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน


 • สายการบินเอทิฮัดจะไม่สนับสนุนผู้เยาว์ และนักเรียนที่ไม่มีผู้ติดตาม


 • จำไว้ว่ากองตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาใบสมัครขอวีซ่าจากผู้เยาว์ หรือนักเรียน ที่เดินทางร่วมกับบิดามารดาเท่านั้น


 • รับเฉพาะหนังสือเดินทางที่อ่านได้ด้วยเครื่องเท่านั้น หนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือจะไม่ได้รับการพิจารณา


 • การอัพโหลดเอกสาร:
 • รูปแบบไฟล์รูปภาพต้องเป็นสกุล JPEG เท่านั้น และขนาดของเอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์


 • วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถต่ออายุได้

วีซ่าประเภทติดต่อธุรกิจ

วีซ่าประเภทการบริการนำมาใช้กับหมวดดังต่อไปนี้ และครอบครัวของพวกเขาที่ติดตามมาด้วย: ตัวแทนของผู้จัดการบริษัท ผู้จัดการแผนกขาย ผู้ตรวจสอบบัญชี คณะผู้แทนจากบริษัท หรือสถานประกอบการ เพื่อดำเนินกิจกรรมโฆษณาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ผู้ให้คำปรึกษาร้องขอโดยการดำเนินการของบริษัทในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ที่จำเป็นต้องจัดการงานเร่งด่วน

 • อายุของการอนุญาต: 14 วัน รวมวันที่ออกให้.


 • ระยะเวลาการพำนัก: 4 วัน รวมวันที่เดินทางเข้า และเดินทางออก.


 • จำนวนครั้งของการเข้าประเทศ: อนุญาตแค่การเข้าประเทศเพียงครั้งเดียวเท่านั้น.


 • การต่ออายุ: ไม่.

สิ่งจำเป็นที่เป็นข้อบังคับ

สำเนาหนังสือเดินทาง

 • ถ่ายสำเนาสือหนังสือเดินทาง หน้าประวัติ และหน้าสุดท้ายที่ระบุรายละเอียดของชื่อเต็ม สัญชาติ วัน และสถานที่เกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่ออกให้ และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ชื่อบิดา/ผู้ปกครองตามกฏหมาย ชื่อมารดา และอื่นๆ


 • หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลาที่จะเดินทาง


 • เพียงหนังสือเดินทางธรรมดาจะได้รับการยอมรับที่จะใช้สำหรับการขอวีซ่า

รูปถ่าย

 • ขนาด 4.3 X 5.5 ซม.


 • รูปถ่ายต้องเห็นหน้าของท่าน 80%

ตั๋วเครื่องบินเอทิฮัดที่ได้รับการยืนยัน

 • ตั๋วที่ได้รับการยืนยันการเดินทางไปอาบู ดาบี และเดินทางออกจากอาบู ดาบี ไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปด้วยสายการบินเอทิฮัด


 • เฉพาะตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

 • กรุณาเยี่ยมชมส่วนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่ถูกกรอกสมบูรณ์ และลงนาม เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการออกวีซ่าของท่าน


 • ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์

เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ อาจช่วยเร่งให้ระยะเวลาการดำเนินการขอวีซ่าเร็วขึ้น:

นักเดินทางที่เดินทางบ่อย

 • ถ้าคุณเคยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากหน้าหนังสือเดินทางของท่านที่มีการแสตมป์ เข้า/ออก

การเชิญจากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของท่าน

 • จดหมายเชิญ


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สำเนาวีซ่าแบบพำนักอาศัยที่ยังไม่หมดอายุของเจ้าของบ้าน

ประวัติการเดินทาง

 • กรุณาอัพโหลดสำเนาวีซ่าของท่าน หรือหลักฐานยืนยันการเดินทาง ถ้าคุณเคยเดินทางเข้าประเทศต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือถือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ของประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศเชงเกน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และแคนาดา

เด็กที่เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา:

เด็กที่มีหนังสือเดินทาง และเดินทางพร้อมกับ บิดา มารดา:

กรุณาอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าให้สมบูรณ์


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

รายละเอียดของเด็กที่ถูกสลักหลังในหนังสือเดินทางของบิดา มารดา:

 • ผู้สมัครต้องอัพโหลดสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีรายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการ.


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

บันทึก: ผู้สมัครแต่ละคนต้องยื่นใบสมัครแยกส่วนกัน ถ้ารายละเอียดของบุตรของท่านถูกสลักหลังในหนังสือเดินทางของท่าน (บิดา มารดา) กรุณาใช้ตัวเลือก *ผู้สมัครที่ติดตามไปด้วย* เพื่อใส่รายละเอียดบุตรของท่าน

ขั้นตอนสำคัญ:

  ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ
 • ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ ได้แก่ คู่สมรส/เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี/บิดา มารดา ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยแขกผู้มาเยือนต้องแนบเอกสารประกอบแสดงสถานะความสัมพันธ์มาด้วย


 • สำหรับผู้เยาว์/หญิงที่สมรสแล้ว:
 • เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายกำกับของบิดา มารดา/สามี สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าบ้าน/วีซ่าแบบพำนักอาศัย


 • สายการบินเอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน


 • สายการบินเอทิฮัดจะไม่สนับสนุนผู้เยาว์ และนักเรียนที่ไม่มีผู้ติดตาม


 • โปรดทราบว่ากองตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาใบสมัครขอวีซ่าจากผู้เยาว์ หรือนักเรียน ที่เดินทางร่วมกับบิดามารดาเท่านั้น


 • รับเฉพาะหนังสือเดินทางที่อ่านได้ด้วยเครื่องเท่านั้น หนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือจะไม่ได้รับการพิจารณา


 • การอัพโหลดเอกสาร:
 • รูปแบบไฟล์รูปภาพต้องเป็น JPEG เท่านั้น และขนาดของเอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์


 • วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถต่ออายุได้

วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนระยะยาว

สำหรับผู้สมัครที่ยื่นการขอวีซ่าในศูนย์ยูเออีคอลเลคชั่นเซนเตอร์เท่านั้น วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนระยะยาวใช้กับนักท่องเที่ยว ผู้ที่ปรารถนาจะใช้เวลาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์มากกว่า 30 วัน โดยเป็นรูปแบบการเยี่ยมเยียนครอบครัว และการเยี่ยมเยียนแบบระยะยาว ซึ่งจะเป็นต้องมีการให้การสนับสนุนจากพลเมืองของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

 • อายุของการอนุญาต: 60 วัน รวมวันที่ออกให้


 • ระยะเวลาการพำนัก: 90 วัน รวมวันที่เดินทางเข้า และเดินทางออก


 • จำนวนครั้งของการเข้าประเทศ: อนุญาตแค่การเข้าประเทศเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


 • การต่ออายุ: ไม่

เงื่อนไขบังคับ

สำเนาหนังสือเดินทาง

 • ถ่ายสำเนาสีหนังสือเดินทาง หน้าประวัติ และหน้าสุดท้ายที่ระบุรายละเอียดของชื่อเต็ม สัญชาติ วัน และสถานที่เกิด เลขที่หนังสือเดินทาง วันที่ออกให้ และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ชื่อบิดา/ผู้ปกครองตามกฏหมาย ชื่อมารดา และอื่นๆ


 • หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในระหว่างการเดินทาง


 • เพียงหนังสือเดินทางธรรมดาจะได้รับการยอมรับที่จะใช้สำหรับการขอวีซ่า

รูปถ่าย

 • ขนาด 4.3 X 5.5 ซม.


 • ต้องเป็นรูปถ่ายสี โดยใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น


 • รูปถ่ายต้องเห็นหน้าของท่าน 80%

ตั๋วเครื่องบินเอทิฮัดที่ได้รับการยืนยัน

 • ตั๋วที่ได้รับการยืนยันการเดินทางไปอาบู ดาบี และเดินทางออกจากอาบู ดาบี ไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปด้วยสายการบินเอทิฮัด


 • เฉพาะตั๋วเครื่องบินแบบไปกลับเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

 • กรุณาเยี่ยมชมส่วนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าที่กรอกโดยครบถ้วนและลงนาม เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการออกวีซ่าของท่าน


 • ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ได้

เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ อาจช่วยเร่งให้ระยะเวลาการดำเนินการขอวีซ่าเร็วขึ้น:

 • " เจ้าภาพ ที่ใช้สำเนายูเออีมีถิ่นที่อยู่วีซ่า"


 • เจ้าภาพ ที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวมิเรตส์


 • "เจ้าภาพ เบอร์ติดต่อในท้องถิ่น"


 • "เจ้าภาพ ที่อยู่อีเมล"

เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ อาจช่วยเร่งให้ระยะเวลาการดำเนินการขอวีซ่าเร็วขึ้น:

นักเดินทางที่เดินทางบ่อย

 • หน้าแสตมป์ เข้า/ออก ของหนังสือเดินทาง ถ้าคุณเคยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ภายในระยะเวลา 1 ปี

การเชิญจากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของท่าน

 • จดหมายเชิญ


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สำเนาวีซ่าแบบพำนักอาศัยที่ยังไม่หมดอายุของเจ้าของบ้าน

ประวัติการเดินทาง

 • กรุณาอัพโหลดสำเนาวีซ่าของท่าน หรือหลักฐานยืนยันการเดินทาง ถ้าคุณเคยเดินทางเข้าประเทศต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือถือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ของประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศเชงเกน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และแคนาดา

เด็กที่เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา:

เด็กที่มีหนังสือเดินทาง และเดินทางพร้อมกับ บิดา มารดา:

กรุณาอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่ากรอกให้สมบูรณ์


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

รายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางบิดา มารดา:

 • ผู้สมัครต้องอัพโหลดสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีรายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการ


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

บันทึก: ผู้สมัครแต่ละคนต้องยื่นใบสมัครแยกส่วนกัน ถ้ารายละเอียดของลูกของท่านถูกกำกับอยู่ในหนังสือเดินทางของท่าน (บิดา มารดา) กรุณาใช้ตัวเลือก *ผู้สมัครที่ติดตามไปด้วย* เพื่อใส่รายละเอียดลูกของท่าน

ขั้นตอนสำคัญ:

  ผู้อยู่ภายใต้การอุปการะของผู้สมัตร:
 • ผู้อยู่ภายใต้การอุปการะ ได้แก่ คู่สมรส/เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี/บิดา มารดา ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยแขกผู้มาเยือนต้องแนบเอกสารประกอบแสดงสถานะความสัมพันธ์มาด้วย


 • สำหรับผู้เยาว์/หญิงที่สมรสแล้ว:
 • เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายกำกับของบิดา มารดา/สามี สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าบ้าน/วีซ่าแบบพำนักอาศัย


 • สายการบินเอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน


 • สายการบินเอทิฮัดจะไม่สนับสนุนผู้เยาว์ และนักเรียนที่ไม่มีผู้ติดตาม


 • โปรดทราบว่ากองตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาใบสมัครขอวีซ่าจากผู้เยาว์ หรือนักเรียน ที่เดินทางร่วมกับบิดามารดาเท่านั้น


 • รับเฉพาะหนังสือเดินทางที่อ่านได้ด้วยเครื่องเท่านั้น หนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือจะไม่ได้รับการพิจารณา


 • การอัพโหลดเอกสาร:
 • รูปแบบไฟล์รูปภาพต้องเป็น JPEG เท่านั้น และขนาดของเอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์


 • วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถต่ออายุได้

เอกสารที่จำเป็นจากเจ้าของบ้าน
 • จดหมายเชิญที่ถูกลงนามอย่างถูกต้อง


 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของหน้าที่เกี่ยวข้อง


 • สำเนาวีซ่าแบบพำนักอาศัยที่ยังไม่หมดอายุ

รายการท่องเที่ยววีซ่าหลาย

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องเผื่อระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่านักท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้าด้วย

 • ระยะเวลาของการอนุญาต: 60 วัน รวมวันที่ออกให้ด้วย


 • ระยะเวลาของการเข้าพัก: ภายใน 30 วันเริ่มต้นวันรายการแรก (ตัวอย่าง: รายการวันแรก 01 ม.ค. วันที่ผ่านมาเพื่อจะอยู่ในยูเออี 30 มกราคม) ที่มีการเข้าออกได้หลายตัวเลือกและทางออก


 • จำนวนรายการ: Mutiple รายการจะได้รับอนุญาต


 • การต่ออายุ: ไม่

หลักฐานเอกสารที่จำเป็นต้องยื่น:

สำเนาหนังสือเดินทาง

 • ถ่ายสำเนาสีหนังสือเดินทาง หน้าประวัติ และหน้าสุดท้ายที่ระบุรายละเอียดของชื่อเต็ม สัญชาติ วัน และสถานที่เกิด เลขที่หนังสือเดินทาง วันที่ออกให้ และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ชื่อบิดา/ผู้ปกครองตามกฏหมาย ชื่อมารดา และอื่นๆ


 • หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลาที่จะเดินทาง


 • เพียงหนังสือเดินทางธรรมดาจะได้รับการยอมรับที่จะใช้สำหรับการขอวีซ่า

รูปถ่าย

 • ขนาด 4.3 x 5.5 ซม.


 • ต้องเป็นรูปถ่ายสี โดยใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น


 • รูปถ่ายต้องเห็นหน้าของท่าน 80%

ตั๋วเครื่องบินของสายการบินเอทิฮัดที่ยืนยันการเดินทางที่แน่นอน

 • ได้รับการยืนยันการเดินทางเข้าไปในอาบูดาบีและต่อมาจากอาบูดาบีเอทิฮัดแอร์เวย์ตั๋วการแสดงมากกว่าหนึ่งเข้าและออก


 • ตั๋วเท่านั้นที่มีหลายรายการและรายละเอียดการเดินทางออกจากสายการบินเอทิฮัดที่มีจะได้รับการยอมรับ.

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

 • กรณาเยี่ยมชมส่วนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าต้องถูกกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงนามให้เรียบร้อยตามข้อบังคับ เพื่อเข้าสู่กระบวนการการออกวีซ่าให้ท่าน


 • คุณสามารถกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการขอวีซ่าออนไลน์

เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ อาจช่วยเร่งให้ระยะเวลาการดำเนินการขอวีซ่าเร็วขึ้น:

นักเดินทางที่เดินทางบ่อย

 • หน้าแสตมป์ เข้า/ออก ของหนังสือเดินทาง ถ้าคุณเคยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ภายในระยะเวลา 1 ปี

การเชิญจากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของท่าน

 • จดหมายเชิญ


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สำเนาวีซ่าแบบพำนักอาศัยที่ยังไม่หมดอายุของเจ้าของบ้าน

ประวัติการเดินทาง

 • กรุณาอัพโหลดสำเนาวีซ่าของท่าน หรือหลักฐานยืนยันการเดินทาง ถ้าคุณเคยเดินทางเข้าประเทศต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือถือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ของประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศเชงเกน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และแคนาดา

เด็กที่เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา:

เด็กที่มีหนังสือเดินทาง และเดินทางพร้อมกับ บิดา มารดา:

กรุณาอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่ากรอกให้สมบูรณ์


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

รายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางบิดา มารดา:

 • ผู้สมัครต้องอัพโหลดสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีรายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการ


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

บันทึก: ผู้สมัครแต่ละคนต้องยื่นใบสมัครแยกส่วนกัน ถ้ารายละเอียดของลูกของท่านถูกกำกับอยู่ในหนังสือเดินทางของท่าน (บิดา มารดา) กรุณาใช้ตัวเลือก *ผู้สมัครที่ติดตามไปด้วย* เพื่อใส่รายละเอียดลูกของท่าน

ขั้นตอนสำคัญ:

  ผู้อยู่ภายใต้การอุปการะของผู้สมัตร:
 • ผู้อยู่ภายใต้การอุปการะ ได้แก่ คู่สมรส/เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี/บิดา มารดา ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยแขกผู้มาเยือนต้องแนบเอกสารประกอบแสดงสถานะความสัมพันธ์มาด้วย


 • สำหรับผู้เยาว์/หญิงที่สมรสแล้ว:
 • เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายกำกับของบิดา มารดา/สามี สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าบ้าน/วีซ่าแบบพำนักอาศัย


 • สายการบินเอทิฮัดขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน


 • สายการบินเอทิฮัดจะไม่สนับสนุนผู้เยาว์ และนักเรียนที่ไม่มีผู้ติดตาม


 • โปรดทราบว่ากองตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาใบสมัครขอวีซ่าจากผู้เยาว์ หรือนักเรียน ที่เดินทางร่วมกับบิดามารดาเท่านั้น


 • รับเฉพาะหนังสือเดินทางที่อ่านได้ด้วยเครื่องเท่านั้น หนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือจะไม่ได้รับการพิจารณา


 • การอัพโหลดเอกสาร:
 • รูปแบบไฟล์รูปภาพต้องเป็น JPEG เท่านั้น และขนาดของเอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์


 • วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถต่ออายุได้

เข้าเยี่ยมชมในระยะยาววีซ่าหลาย

สำหรับผู้สมัครที่ยื่นการขอวีซ่าในศูนย์ยูเออีคอลเลคชั่นเซนเตอร์เท่านั้น วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนระยะยาวใช้กับนักท่องเที่ยว ผู้ที่ปรารถนาจะใช้เวลาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์มากกว่า 30 วัน โดยเป็นรูปแบบการเยี่ยมเยียนครอบครัว และการเยี่ยมเยียนแบบระยะยาว ซึ่งจะเป็นต้องมีการให้การสนับสนุนจากพลเมืองของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

 • ระยะเวลาของการอนุญาต: 60 วัน รวมวันที่ออกให้ด้วย


 • ระยะเวลาของการเข้าพัก: ภายใน 30 วันเริ่มต้นวันรายการแรก (ตัวอย่าง: รายการวันแรก 01 ม.ค. วันที่ผ่านมาเพื่อจะอยู่ในยูเออี 30 มกราคม) ที่มีการเข้าออกได้หลายตัวเลือกและทางออก


 • จำนวนรายการ: Mutiple รายการจะได้รับอนุญาต


 • การต่ออายุ: ไม่

หลักฐานเอกสารที่จำเป็นต้องยื่น:

สำเนาหนังสือเดินทาง

 • ถ่ายสำเนาสีหนังสือเดินทาง หน้าประวัติ และหน้าสุดท้ายที่ระบุรายละเอียดของชื่อเต็ม สัญชาติ วัน และสถานที่เกิด เลขที่หนังสือเดินทาง วันที่ออกให้ และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง ชื่อบิดา/ผู้ปกครองตามกฏหมาย ชื่อมารดา และอื่นๆ


 • หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลาที่จะเดินทาง


 • เพียงหนังสือเดินทางธรรมดาจะได้รับการยอมรับที่จะใช้สำหรับการขอวีซ่า

รูปถ่าย

 • ขนาด 4.3 x 5.5 ซม.


 • ต้องเป็นรูปถ่ายสี โดยใช้พื้นหลังสีขาวเท่านั้น


 • รูปถ่ายต้องเห็นหน้าของท่าน 80%

ตั๋วเครื่องบินของสายการบินเอทิฮัดที่ยืนยันการเดินทางที่แน่นอน

 • ได้รับการยืนยันการเดินทางเข้าไปในอาบูดาบีและต่อมาจากอาบูดาบีเอทิฮัดแอร์เวย์ตั๋วการแสดงมากกว่าหนึ่งเข้าและออก


 • ตั๋วเท่านั้นที่มีหลายรายการและรายละเอียดการเดินทางออกจากสายการบินเอทิฮัดที่มีจะได้รับการยอมรับ

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

 • กรณาเยี่ยมชมส่วนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าต้องถูกกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงนามให้เรียบร้อยตามข้อบังคับ เพื่อเข้าสู่กระบวนการการออกวีซ่าให้ท่าน


 • คุณสามารถกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการขอวีซ่าออนไลน์

ยูเออีมีถิ่นที่อยู่ของโฮสต์

 • "เจ้าภาพ ที่ใช้สำเนายูเออีมีถิ่นที่อยู่วีซ่า"


 • เจ้าภาพ ที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวมิเรตส์


 • "เจ้าภาพ เบอร์ติดต่อในท้องถิ่น"


 • "เจ้าภาพ ที่อยู่อีเมล"

เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ อาจช่วยเร่งให้ระยะเวลาการดำเนินการขอวีซ่าเร็วขึ้น:

นักเดินทางที่เดินทางบ่อย

 • ถ้าคุณเคยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากหน้าหนังสือเดินทางของท่านที่มีการแสตมป์ เข้า/ออก

คำเชิญจากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของคุณ

 • จดหมายเชื้อเชิญ


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สำเนาวีซ่าแบบพำนักอาศัยที่ยังไม่หมดอายุของเจ้าของบ้าน

ประวัติการเดินทางท่องเที่ยว

 • กรุณาอัพโหลดสำเนาวีซ่าของท่าน หรือหลักฐานยืนยันการเดินทาง ถ้าคุณเคยเดินทางเข้าประเทศต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือถือวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุ ของประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศเชงเกน สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย และแคนาดา

บุตรที่เดินทางกับผู้ปกครอง

บุตรที่มีหนังสือเดินทางเป็นของตัวเอง และเดินทางกับผู้ปกครอง

กรุณาอัพโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

 • กรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าให้ครบถ้วนสมบูรณ์


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทาง


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

รายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการในหนังสือเดินทางบิดา มารดา:

 • ผู้สมัครต้องอัพโหลดสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีรายละเอียดของเด็กที่ถูกรับรองอย่างเป็นทางการ


 • รูปถ่าย


 • สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา มารดา


 • สูติบัตร ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรืออารบิก จำไว้ว่าเอกสารแปลควรได้รับการรับรอง และการรับรองควรอยู่บนหน้าเดียวกัน

บันทึก: ผู้สมัครแต่ละคนต้องยื่นใบสมัครแยกส่วนกัน ถ้ารายละเอียดของลูกของท่านถูกกำกับอยู่ในหนังสือเดินทางของท่าน (บิดา มารดา) กรุณาใช้ตัวเลือก *ผู้สมัครที่ติดตามไปด้วย* เพื่อใส่รายละเอียดลูกของท่าน

ขั้นตอนสำคัญ:

  ผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้สมัคร
 • ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ ได้แก่ คู่สมรส/เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี/บิดา มารดา ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยแขกผู้มาเยือนต้องแนบเอกสารประกอบแสดงสถานะความสัมพันธ์มาด้วย


 • สำหรับ ผู้เยาว์/หญิงที่สมรสแล้ว:
 • เอกสารประจำตัวที่มีรูปถ่ายกำกับของบิดา มารดา/สามี สำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าบ้าน/วีซ่าแบบพำนักอาศัย


 • สายการบินเอทิฮัดมีสิทธิ์เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน


 • สายการบินเอทิฮัดจะไม่สนับสนุนผู้เยาว์ และนักเรียนที่ไม่มีผู้ติดตาม


 • จำไว้ว่ากองตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาใบสมัครขอวีซ่าจากผู้เยาว์ หรือนักเรียน ที่เดินทางร่วมกับบิดามารดาเท่านั้น


 • รับเฉพาะหนังสือเดินทางที่อ่านได้ด้วยเครื่องเท่านั้น หนังสือเดินทางที่เขียนด้วยลายมือจะไม่ได้รับการพิจารณา


 • การอัพโหลดเอกสาร:
 • รูปแบบไฟล์รูปภาพต้องเป็นสกุล JPEG เท่านั้น และขนาดของเอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์


 • วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการสนับสนุนโดยสายการบินเอทิฮัดไม่สามารถต่ออายุได้

เอกสารที่จำเป็นจากเจ้าของบ้าน
 • จดหมายเชิญที่ถูกลงนามอย่างถูกต้อง


 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของหน้าที่เกี่ยวข้อง


 • สำเนาวีซ่าแบบพำนักอาศัยที่ยังไม่หมดอายุ